Toetsen bij Sprekend verleden onderbouw

Toets ill BoardDe toetsen bij Sprekend verleden onderbouw bestaan uit een bundel (eind)toetsen voor de docent en een set diagnostische toetsen voor de leerling op SV-Digitaal. De eindtoetsen bij Sprekend verleden worden digitaal uitgeleverd in Word-bestanden. Per hoofdstuk van het leerboek is er een gevarieerd pakket aan toetsen. Het pakket is per hoofdstuk zo samengesteld dat verreweg de meeste onderwerpen uit de basisstof en de belangrijkste in het hoofdstuk geoefende historische vaardigheden worden bevraagd. Uit de veelheid aan toetsen kan de docent zelf een keuze maken voor één of meerdere toetsen.
Er zijn geen aparte toetsenbundels voor havo-vwo en vwo. De docent schat zelf in welke toetsvragen voor zijn/haar leerlingen geschikt zijn. Bij een aantal toetsvragen geven wij het 'advies vwo'.

 

 


De toetsen in deze bundel zijn per hoofdstuk ingedeeld in de volgende blokken:
Blok 1: Basisstof - kennis en toepassing
Blok 2: Historisch besef (historische vaardigheden)
Blok 3: Diagnostische toetsvragen
Dit zijn de diagnostische toetsvragen die voor de leerlingen op SV-Digitaal staan.
Blok 4: Oefenvragen voor klassikaal gebruik
In dit blok staan de toetsvragen die via digibord op de eerste pagina van 'Wijzer
worden met Sprekend verleden' achteraan het hoofdstuk aanklikbaar zijn.
Ze zijn bedoeld om klassikaal te maken.
Blok 5: Examengerichte toetsvragen
Enkele voorbeelden van vragen, zoals leerlingen die in het eindexamen kunnen aantreffen
Blok 6: Extra vragen (buiten de basisstof)
Blok 7: Kruiswoordpuzzels - toetsen van de kennis van de begrippen uit de basisstof

Basisstof in Sprekend verleden onderbouw
   
Onder basisstof verstaan de auteurs van Sprekend verleden de stof die wordt aangegeven in de rubriek 'Wijzer worden met Sprekend verleden' op de eerste twee KKW-bladzijden aan het eind van ieder hoofdstuk in het leerboek:

  • Samenvattingen (antwoorden op de basisvragen): Rubriek 'Wijzer worden met Sprekend verleden' in het leerboek en in het werkboek per paragraaf van ieder hoofdstuk gebundeld.
  • Woorden en begrippen (en de opdrachten die daaraan als oefening gerelateerd zijn: Rubriek 'Wijzer worden met Sprekend verleden', wb en puzzels op SV-Digitaal)
  • Wie is het onthouden waard (Personen, beperkt tot de meest voor de hand liggende; de docent kan personen toevoegen): Rubriek 'Wijzer worden met Sprekend verleden' en wb.
  • In de tijd plaatsen (namen, begrippen, gebeurtenissen en ontwikkelingen): Rubriek 'Wijzer worden met Sprekend verleden', wb1  (in SV deel 1: opdracht 1 van de hoofdstukken 2 t/m 6) en een interactieve tijdbalkopdracht op SV-Digitaal (in deel 1: alleen bij de hoofdstukken 4, 5 en 6).
  • In kaart brengen (van de aardrijkskundige namen): Rubriek 'Wijzer worden met Sprekend verleden', wb

Keuzevrijheid bij het bepalen van de basisstof

Wij achten het onmogelijk basisstof vast te stellen waarover alle docenten en scholen het voor 100% eens zijn.
De vrijheid van docenten en scholen om die basisstof vast te stellen is vanuit democratisch en vanuit geschiedwetenschappelijk oogpunt een goede zaak.
In Sprekend verleden hebben we voor de toetsen de nadruk gelegd op het algemene historisch overzicht. Bij het samenstellen van het historisch overzicht, en dus ook bij het ontwerpen van de toetsen voor de basisstof, zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • de door de overheid voorgeschreven Noord-West-Europees gerichte 'oriëntatiekennis',
  • belangrijke onderdelen van de voorgeschreven diachronische thematieken;

en ter aanvulling hierop:

  • leerstof die al decennia door grote groepen docenten geschiedenis en anderen als traditioneel en daardoor onmisbaar voor de Nederlandse, Europese en westerse Identiteit wordt beschouwd,
  • andere leerstof die onmisbaar is voor de leerlingen om de wereld waarin zij leven, te begrijpen.

Hierbij moeten aan de ene kant keuzes worden gemaakt door de auteurs. Verder is het aantal lesuren beperkt en heeft de omvang van schoolboeken zijn grenzen. Docenten zullen hier en daar een toetsvraag minder essentieel vinden dan wij. Ook zullen zij hier en daar waarschijnlijk iets willen toevoegen.

Onder historisch besef-vragen verstaan we vragen waarmee een of meer historische vaardigheden worden getoetst. Deze toetsing van vaardigheden gaat meestal gepaard met het toetsen van bepaalde onderdelen van de basisstof.
Op de KKW-bladzijden word in de rubriek 2: Historisch denken en doen met Sprekend verleden geoefend met historische begrippen en historische vaardigheden. Met name deze vaardigheden worden bevraagd in de toetsen. Ook in rubriek 4: Zelf aan de slag met dit hoofdstuk wordt regelmatig een (deel)vaardigheid geoefend. Ook deze en andere historische vaardigheden uit dit hoofdstuk of een vorig hoofdstuk kunnen worden bevraagd. Bij iedere toetsvraag staat aangegeven om welke vaardigheid het gaat.

In deze toetsbundel treft u verschillende soorten toetsvragen aan:
-     Gesloten vragen, te onderscheiden in:
    -    meerkeuzevragen
    -    combinatievragen
    -    goed-foutvragen
    -    invulvragen
    -    in-de-tijd-plaatsenvragen
    -    historisch-besefvragen
-    Open vragen, te onderscheiden in:
    -    open vragen die kennis en inzicht toetsen
    -    historisch besefvragen. Bij elke vraag staat de getoetste vaardigheid vermeld.


Per hoofdstuk zijn er maximaal 30 diagnostische toetsvragen, die door de leerlingen zelfstandig kunnen worden gemaakt. Het zijn allemaal gesloten vragen. Na het maken van de toets krijgt de leerling direct een beoordeling. 

Bekijk hier een demo

Op aanvraag kan door geregistreerde docenten een complete voorbeeldtoets
ter beoordeling worden ingezien.

Klik hier voor titels, ISBN en prijzen.

Klik hier voor het bestelformulier als u de toetsenbundel wilt aanschaffen.

De diagnostische toetsen maken onderdeel uit van SV-Digitaal. Naast downloads en extra opdrachten krijg de leerling dan ook toegang tot de diagnostische toetsen.
SV-Digtaal aanschaffen

Docenten-gebruikers van Sprekend verleden met een licentie voor de toetsen hebben via het TABblad Docent direct toegang tot de toetsen van hun keuze.
Leerling-gebruikers van Sprekend verleden met een account voor SV-Digitaal hebben direct toegang tot de diagnostische toetsen bij hun leerjaar.